RSS

Monthly Archives: February 2017

!!!పెళ్లి పత్రిక!!!

సిరా ఆగే దాకా
అక్షరాల పయనం
మధ్య మధ్య నుడికారం
అందమైన పదాలకు సిరి అలంకారం!

యాభై ఆరు అక్షరాల సందడి
మంగళ వాయిద్యాలను మరిపిస్తూ
దీర్గాలు మఖమల్ వస్త్రంలా పరుచుకుంటుంటే
ఏత్వాలు ఏనుగు అంబారీనెక్కి నడుస్తుంటే
ఒత్తులు రాజసంతో ఊగుతుంటే
ఆ వర్ణాల ముచ్చటాట తెలుప తరమా!

అచ్చులు ఆడ పెళ్లి వారు
అంటే ప్రియ ప్రాణములు
హల్లులు మగ పెళ్లి వారు
అంటే ప్రియత ప్రాణులు
రాసేది వరుడైతే
రాయించేది నవ వధువు!

వారిరువురి శుభ మందహాసాలు
ఈ మంగళ ముహూర్తానికి ఆద్యాలు
పసుపు అద్దిన పత్రిక
కుంకుమలు కూర్చిన అర
నలుదిశలా ఉన్న పేరెంటాళ్లకు నిమంత్రణం
పసుపు, కుంకుమ కలిపిన గంధపు సువాసనం
బంధు మిత్ర సపరివార రాకకు శ్రీకారం!

~ పెళ్లి పత్రిక

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 27, 2017 in RandomActOfWriting - Telugu

 

!!!వేదన!!!

బోధనాలేమో మోక్షమార్గం
చేతలేమో స్వార్థయుక్తం

సాటి మనిషిలో దేవుని చూడమని హితోపదేశం
చిన్న మనిషి మనుగడకి మాత్రం వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రదోషం

భక్తి పేరు మీద సంపద పేర్పు
దేవుని అందనంత పెద్ద గుట్టపై చేర్పు

అవసరమా శివుడికి ఈ చిరునామా మార్పు
పైగా నీ ఘనకార్యాన్ని, ఆ దేవుడి శిరస్సులో నెలవంకగా కూర్పు

కావాలా దేవునికి కొత్తగా గృహప్రవేశం
కన్నీళ్లపై కట్టిన అగ్రహారాలు కావా ప్రాయోపవేశం

లేస్తే ఆధ్యాత్మికం కూచుంటే ధ్యానం
మరి మనసెలా ఒప్పింది కబళిస్తే పేదోడి నోటికింది ధాన్యం

చెప్పేది పంచాక్షర నమః పారాయణం
చేసేది ప్రకృతి వనరులపై దౌర్జన్యం

అరవై నాలుగు రూపాల్లో ఎల్లెడలా ఉన్న ఆది యోగికి
కావాలా నూట పన్నెండు అడుగుల చిన్న కలికి

అఘోరాలే నయం చచ్చాక గాని ముట్టరు శవం
ఈ భక్తి రాజకీయాల ఉచ్చులో మనిషి ప్రాణం శివార్పణం

ఉనికిని బట్టి దేవుని ఆశీర్వాదం
భక్తిని బట్టి దేవునిలో ఐక్యం

మితిని దాటి చేస్తే బడాయి
పడదా అజుని కొరడా గట్టిగా భాయి

కనిపించే రాయి కన్నా
కనబడని శక్తే మిన్న

అతిగా ఆశిస్తే నీకు మిగిలేది సున్నా
పైనున్నొడు రాస్తున్నాడు నీ చిట్టా ప్రతిరోజన్న

ఇప్పటికైనా తెలిసి మసులుకో
దేవుడే మనుషుల రూపాల్లో హెచ్చరిస్తున్నాడనుకో

తెరవనీయకు శివుని మూడో కన్ను
తెర దించేయ్ నీ ఆశల దన్ను

అర్థం అయితే మార్చెయ్ నీ కర్మ
లేకపోతే నీ ఖర్మ!

Note: Author is in anguish about AdiYogi project in Coimbatore 😐

 
Leave a comment

Posted by on February 26, 2017 in RandomActOfWriting - Telugu

 

!!The Glass Cube!!

I am in a cube of glass
I can see the world
World can watch me

bea616da4e746733953360e139725a9f.jpg

As the crowd dancing
Holding a glass in the hands
The sparkles of their teeth
Illuminated the dark

Radium bands, high volumes, tipsy groves
Took them to roads they were never before
Lost in their own world
Forgot their physical presence

The blonde, the brunette, the redhead
The fade, the Mohawk, the undercut
Everyone looked the same
with that masquerade sham

Hourglass was passing regally
I was seeing the world
World didn’t notice me
A pair of eyes and their curious looks
Bothered less to the careless crowd
Who lost in the entertainment fountain

As the party reached its zenith
Crowd turned into Zombies
The dark uninvited the light
Callousness captured the kind
Reality snubbed the fantasy

I saw crowd coming towards me
I smiled, I got the rage back
Break the glass cube
Cheers to bloody glasses
Cried all Zombies

I waited, waited, and waited
For the world to look at me
For the first time, it watched me
Alas, pity was my position
Gosh, cruelty was their disposition

They smelled empathy
They smelled compassion
They want to nib mercy
They want to slice big-heart

The glass cube started flying high
As they came closer
My hands prayed God
To take me out of this situation

Suddeny I saw a beautiful tiny brightness
Light that froze Zombies tight
A little girl with golden hair and flowery crown
Transcending straight into the glass cube
As I stared at her in awe
She hugged me and said, “I am called LOVE”

I am with those who sees me in others
I am with those who expects me the least
Let me take you to the world you belong
I am LOVE, I am with you forever

I am in a cube of glass
With entire world watching me!
With the world itself next to me!

~ Savvy

 
Leave a comment

Posted by on February 22, 2017 in RandomActOfWriting - English

 

The Ghazi Attack

The Movie: The Ghazi Attack

The_Ghazi_Attack_Poster.jpg

Caption:  Patriotic war against Pakistan

Savvy’s Rating: 3.5 / 5

Zephyr: Story, Screenplay, Cinematography and Actors

Brush off:

  1. Tapsi’s role
  2. Too much dramatization on under water missile attacks by Pak and S-21 saved from those
  3. No clarity on communication loss on the ship

Savvy’s Rede:

Patriotic movies have faired well mostly, especially where Indians win over Pakistan. Ok, I know what you are saying. I totally understand Saif’s movies – Phantom or Agent Vinod –  didn’t do well. Sometimes, it’s the content that drives the success not too much commercialization. You know what I mean!!

These days whenever movies are done, at least one party is not happy and sues the movie crew. In order to avoid any inconveniences, the film started off with a lengthy disclaimer covering fiction, dramatization, no resemblance of any characters dead or alive, etc. Smart move, huh!

I agree to a point that there was indeed more drama in the story, however, it still can be called as a decent flick. One could see hard efforts put in by the team to make this movie a success. Except Rana, none of the characters come from star studded image. The theme is what brought all of them together.  Including Rana, everybody got a good opportunity to be part of this movie (purely my opinion).

After “Leader”, Rana’s engaging performance is felt in this movie. Looks like he should stick to “Arjun” as screen name. Superstition you see. 🙂

This movie certainly calls for commendation for thinking of recognizing Indian Marine team. Army, Navy, Marines and anyone – from any Country – who saves the motherland and the borders are praiseworthy. I am always up for movies that are made on unsung heroes.

Story in a nutshell:

Ghazi attack is a mission by S-21 submarine to save Vishakhapatnam (India) from Pakistan’s attack. It takes audience to 1970 Indo-Pak era. Politics, pressure, internal conflicts, Country’s image, unwanted enmity, collective team spirit, patriotism, and finally ultimate success is what shown very well. Don’t miss wonderful screenplay and cinematography.

What worked well:

  1. Screenplay is thrilling and engaging ; audiences’ emotions run high along with characters
  2. Cinematography and graphics are flawless
  3. All characters have justified their roles beyond the expectations

Savvy’s Punch:

Watch it with your friends and families.

Savvy’s Hearts:

heartheartheartHalfHeart– Entire cast and the crew

 
Leave a comment

Posted by on February 20, 2017 in Hindi

 

!!!మేక విలాపం!!!

మనుషులెట్ల మసలురో
అంతస్సుకస్సలు తెలియదు

ఏమి తెలియక మిన్న కుంటి
ఏమీ చేయలేక మిన్ను నంటి

ప్రేమకే ఈర్ష్య కలగంగా
ప్రీతితో మేపిరి
చెంగు చెంగున నే గెంతంగా
వెనక వెనక నాతో ఆడిరి

గారాబంగా అక్కున చేర్చిరి
ఊపిరాడకుండా చుంబించిరి
నాపై నాకే ఒకింత గర్వం
ఇంత ప్రేమ ఎవరికి సొంతం

వాన తరువాత మబ్బుల చేసే ఆర్భాటంలా
కాలము ఒకటే దౌడు
రెండు పున్నములు, రెండు అమావాస్యల పోయాయి
నాతో పెరిగిన ఉసిరి మొక్క చెట్టైంది
నేను పిల్ల నుంచి పోతునయ్యా

మనుషులెట్ల మసలురో
అంతస్సుకస్సలు తెలియదు

నా మేడలో ఒక తాడు
నా స్వాతంత్రానికి ఉరితాడు
ఆ కళ్ళల్లో ఇక లేదు కమ్మదనం
నేనెటు పారిపోతానో అని మాత్రం ఆత్రం

పగలూ రాత్రి పండగ భోజనం
వాళ్లకిష్టమైనవి నాకు మేపడం
నా చిత్తంలో యెనలేని కృతం
ఏమి చేయలేని పశు జీవితం

ఒకనాడు అకస్మాత్తు పయనం
ఫలితం మరో ఇంటి ద్వారం
యజమాని రూకలు లెక్కెడుతూ దూరంగా వెడుతుంటే
నా కనుల వెంట నీటి ధార

నాక్కూడా బంధాలు, అనుబంధాలు తెలుసు
అడిగుంటే చెంగున యెగిరి చెప్పేదాన్ని
దేవుడు పక్షపాతి, మనుజునికి అన్నీ ఇచ్చి
కేవలం ఆ మాటలు మాకు ఇస్తే ఏం పోయేది

కొత్త ఇల్లు, కొత్త మనుషులు నేను మనగలనా
యజమాని కూతురు చిన్ని గుర్తొచ్చి కూలబడ్డా
అయినా యజమాని వదిలిన ఇల్లు
ఆ మాత్రం ప్రేమగా చూసుకోరా ఏం

కనుచూపు మేరలో యజమాని మాయం
రెప్పలార్పి వెనక్కి చూస్తే ఒకడు కత్తితో గరం గరం
బుర్ర మీసాలు, గంభీర అవలోకనం, భీకర నవ్వు
ఇటుగా వస్తున్నాడు బహుశా నా మెడలోని
తాడు తీయలేనేమో అని నా ఊహ
బిడియంతో అతని ఒడిలోకి ఎగరాలని
అతడు నన్ను ప్రేమగా నిమరాలని ఆశ
కానీ అతని ఆ నవ్వులో ఏదో తేడా
అతడి అంతిమ అడుగులో ఏదో తేడా

నా ఆలోచనలు ఎటు మరలాయో ఏమో
అతడి కత్తి వేటు సరిగ్గా నా మెడపై పడింది
అమ్మ అని గట్టిగా అరిచా
పాత యజమానిలా పరిగెత్తి పరిచర్యలు చేస్తాడనుకున్న

ఇరవై వేలు ఇచ్చి కొన్న పోతు ఇది
నువ్వు మసాలా సిద్ధం చెయ్ అన్న మాటలు వినపడగానే
గుండె ఇక ససేమిరా అన్నది

యజమాని కన్నా కసాయి నయం
ప్రేమతో వంచన చేయలేదు
ఒక్క వేటుతో లేని బంధం విడదీసాడు

నవ్వుతూ పోతే మనిషిలా పుడతారట
దేవుడు పక్షపాతి, కనీసం నవ్వైనా ఇయ్యలేదు మాకు

ఏమి తెలియక మిన్న కుంటి
ఏమీ చేయలేక మిన్ను నంటి

ఈ మనుషులు నాకు అర్థం కారు
మది కపటం
మేను కపటం
వైఖరి కపటం!

~ Savvy

 
Leave a comment

Posted by on February 15, 2017 in RandomActOfWriting - Telugu

 

Pawan Kalyan’s US Trip – inspiration

Expectation: రేయ్, ఏడు సముద్రాలు దాటి తెలుగోడి జెండా పాతేయ్ రా …
Reality: ఓసోస్, దీం తస్సాదియ్యా, అంతే గందా, ఏడడుగుల గొయ్యి దీసి భద్రంగా పాతి పెట్టీసినా !

*****

కలరు కావాలా
పవరు కావాలా
గాజువాక సెంటర్లో కట్ అవుట్ కావాలా !

కలరు కావాలి
కలెక్షన్లు కావాలి
మస్తు మస్తు హిట్టు టాకు సినిమాల్ కావాలి

పవరు కావలి
పదవి కావాలి
బుర్ర లేని ఓటర్ల ఓట్లు కావాలి

కలరూ పవరూ అన్నీ నావే అమ్మీ
చూస్తూ ఉండూ నువ్వూ ఇది నా హామీ

కలరు కావాలి
పవరు కావాలి
ఏకంగా గాజువాక సెంటరు కావాలి !

 
Leave a comment

Posted by on February 13, 2017 in RandomActOfWriting - Telugu

 

!!Open Letter to Pawan Kalyan!!

Yesterday, 2/11/2017, I have witnessed biggest disappointment of my life in the form of Pawan Kalyan’s speech. Before you jump into conclusions or judgmental derogatory remarks on me, I request you to read through this letter. An OPEN LETTER to Pawan Kalyan.

Program: Indian Conference 2017, Boston
Location: Harvard Business School Auditorium (not an open ground)
Theme: Inspire Series on 2/11 and Keynote on 2/12
By: Pawan Kalyan
Inviting Category: Politics (let me say it again, he was invited for speaking about Politics NOT for Movies)

Dear Pawan, I saw the aura you have, for the first time. I saw the love you command from people, for the first time. I saw a normal human being, a common man, in a branded ash color suit of about 5’6″ height eagerly listening to fellow speakers, like a kid, for the first time. A simplistic personality on stage. My expectations grew much stronger as I geared up to listen your speech.

The curiosity that was about to explode was busted abruptly with your “the most” confusing, immature and clarity-less speech on Inspire series. Along with the etiquette of your fans in the auditorium. I understand that QnA hour was cancelled or postponed for today, but the disappointment in your speech has made me to drive back to Connecticut immediately. If I were given a chance, I would have asked, “what was one Inspiration you want audience to take from your 20-25 minutes of speech?”

Excerpts from your speech:
1) “You were failing in every class till 12th” – I want to ask school authorities how you got promoted if you were failing in all classes?
2) “You pointed out people bias based on Telugu dialects” – We all know that, but how it inspired you?
3) “Division of Andhra and Telangana and dirty politics” – No clarity on how it inspired to become where you are
4) “Incident of your sister and people mindsets to help or fight thugs” – No clarity on it inspired to become where you are
5) “Likingness for Spirituality and going into Yoga, doing nothing and Movies are the only option” – Wish you had made this more interested and converted into more inspiring

In your speech, I hoped how you have inspired youth to do something to society. How your “leadership” – if at all, had helped farmers or poor people or needy people. I saw you were concerned on every evil in the Society and you wanted to act upon it. Nevertheless, you did not even touch any achievements you have done using your current stardom or situation.

Overall, you have jumped from a confused kid gone to a local mall –> wanting to get everything what he likes –> but parents objecting for few –> kid crying –> parents getting him a doll or two –> kid happy –> but ultimately confused whether the dolls he got (which he liked earlier) are THE ONES he still likes. If readers are scratching their heads on this analogy, YES, I have experienced the same while listening to Pawan.

You are blessed for having this charisma which I have never witnessed. You have the Hero worship plus Political adoration from the people. However, the former is of more percentage than the latter. Youth is totally with you. They see themselves in you. They want to follow what you say. My observation is/was, you are totally taken this godsend for granted. Let me caution you, this is a blessing and can turn into a curse soon if you don’t act on it.

I might know about Sr. NTR and his charisma as I never watched his him in action. I saw you. With this profound following, you can create miracles and can achieve mountains of success. However, it felt like you are totally oblivious of whatever is going around you. A politician or a prospective politician has to spend time with people, how come you have disappeared right after your talk?

It appeared to me like you want to sail in two boats with one leg in Movies and another in Politics. If I am guessing right, you fairly understand that failing in Politics shall burst your stardom bubble. You not being accessible to people shall keep that stardom aura intact. Let me tell you, histories have witnessed the unexpected. Be ready to accept the consequences.

You say you are an introvert and you want to be in politics. Abraham Lincoln is one of the successful “introvert” leaders in history. Introvert-ness is not being shy. And Definitely not watching a horror movie sitting behind a table.

It’s time for you to DECIDE:
1) where you want to be,
2) what you want to do, and
3) how you want to make a difference

If I were asked what you have to do immediately then hire right Communications and Marketing Team. Your last night’s speech was lame. Speaking out of heart doesn’t have to be that tasteless. Go with powerful speeches that are appropriate for the situation and deliver an impact. And please, for God sake, speak up on the etiquette that your fans should follow. It is very important to be mindful of the location. It brings more favors to you in the end as the leader of “JanaSena-NI”.

If your fans continue to rampage frenziedly, then it’s a metrics that you are just a MOVIE STAR and not a POLITICIAN. You know what I am talking about for 2019!

A well-wisher!
Savvy

#InfamousSpeech #PawanKalyan #HarvardConference2017

 
Leave a comment

Posted by on February 12, 2017 in RandomActOfWriting - English