RSS

Monthly Archives: January 2017

జల్లికట్టు – కోడిపందెం

జల్లికట్టేమో దంభం
నా కోడిపందెమేమో అందం

ఒకటి కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం
రెండోది ‘కాసా’డుకోవడానికి ప్రత్యామ్నాయం

ఒకటి సంస్కృతీసంప్రదాయాల ప్రకృతి
రెండోది ప్రకృతికే వికృతి

ఒకటి సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు
రెండోది వంగవీటి రక్త మరమ్మత్తు

ఒకటి పోషకాల భవిష్యత్తుకు వారధి
రెండోది పౌరుషాల పరవళ్ళకి నినాది

రెండూ సంక్రాంతి పండగ పందాలే
ఆచి తూచి చూస్తే వేర్వేరు పంథాలే

ఒకటి పశు గెలుపుతో మన మీసపు మెలి
రెండోది క్రౌర్యపు పశు మచ్చికతో మోగే జయవాణి

ఒకటి పొగరు
రెండోది అనుచు పొగరు

ఒకటి బూటకపు పలుకుబడి
రెండోది తెగువతో వచ్చే ఫల రాబడి

ఒకటి నమ్మకంతో ఎగసిన జన సునామి
రెండోది పందెం ముగిసిన జన ‘సూనా’ మి

ఎడ్లయినా కోళ్లయినా ప్రాణం విలువ ఒక్కటే
ఒకటి ఓడినా గెలిచినా సాయం మన ఊరికే
రెండోది ఓడినా గెలిచినా మరుక్షణం నీ కడుపులోకే

ఏడాదిలో ఒక వారం జల్లికట్టు
ప్రతి ఆదివారం కోడిముక్క లేనిదే ముద్ద దిగదు ఒట్టు

ఏటు ఎయ్యాలని చూసి ఎగతాళి అయ్యారు ఢిల్లీ దర్బారు
ఏకత్-కంఠంతో దద్ధరిల్లింది సుప్రీమ్ కోర్టు హాలు

అరవీసమైనా మనలో లేనిది
అరవకుండా అరవోళ్లు మనందరికీ నేర్పింది

సంకల్పం సగం బలం
ఏకస్తం సువిప్లవం

సామాన్యుడి ఏక కంఠం
వినపడాలి ప్రతీ అతర్క విరుద్ధం !

LASTLY:

పక్కింటోడి ఐకమత్యం చూసి కాలింది నీ కడుపు
పక్షపాతంతో మాడిపోయింది నీ తలపు
యేట్ల రాయి తీసేముందు కూట్ల రాయి తీయరా
రాత రాతల్లో పైచ్య రాతలు వేరయా
విశ్వదాభి రామ వినుర వేమా !

~ Savvy

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 22, 2017 in RandomActOfWriting - Telugu

 

Gautamiputra Satakarni

The Movie: Gautamiputra Satakarni

Gautamiputra_Satakarni_(film).jpg

Caption:  A Hero is reborn through a motion picture

Savvy’s Rating: 5 / 5

Zephyr: The movie itself and the efforts of those who are involved in this great masterpiece

Brush off: Repetitive use of war zone sequences but can be ignored totally 

Savvy’s Rede:

War is a progeny of power. A victory calls for bloodbath and so does the loss. The thirst for power is not always for greed though. And a War gives us not just a Winner and a Loser. During this crisis, Heroes emerge too. A Hero is a common man with uncommon vision. A Hero who thinks beyond personal benefit. A Hero who adopts people beyond his family. A Hero who grows with an ambition to make the world a better place to live. 

Didn’t we learn, few sacrifices are acceptable to benefit the bigger number!?!?

This movie certainly makes a few to read more about Gautamiputra Satakarni and Satavahana Rulers related history.

Story in a nutshell:

It’s a story of a Satavahana Ruler from 2nd Century  (see wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Gautamiputra_Satakarni) who wished for a boundary-less, wealthy kingdom. HIs name is Gautamiputra Satakarni means son of Gautami whose name is Satakarni. It appears like all his successors had their names recognized by their mothers. It was a privilege given to Mothers and their unconditional motherhood. He had defeated greedy kings for the welfare of the people. His aim is to have seamless developments and unity under his rule.

This movie has a time machine that takes you to view the pain of wars, life during ancient times, physically strong men as soldiers, their fate in the war zone, manual war equipment, greedy invasions, entertainment in that era, etc. It’s like you putting on virtual reality glasses on to go through various emotions.

What worked well:

 1. Impressive homework on the Ruler that had resulted in effective story building bringing to surface unknown historical facts, architecture and civilization
 2. Equally impressive Screenplay to project on screen the story as per the script and bringing many forgotten characters alive
 3. Outstanding Art and Cinematography that complements Director’s vision ; they are simple, flawless and inter-knitting to the story
 4. Brilliant – seamless – Graphics that adds to the grandeur of the story
 5. Commendable and thoughtful Music that fits the timely flow
 6. Telugu language has command and its demand is de-glorified over the years. Punchy and impactful dialogues given to key characters were indeed laudable and shows the experience and knowledge of the language by the Writer
 7. Daring decision of the Hero to do this highly prestigious and risky role and carrying it gracefully throughout
 8. Bold action of the Producers to make a movie on a Telugu Ruler in this generation
 9. This movie is a Director’s baby where in everything was presented to the audience in an engaging way without digressing from the aim of the movie i.e., bringing Gautamiputra Satakarni, the forgotten hero of Telugu, into our lives. It appears like all characters were Director’s actors. No traces of loose ends or under quality at any given point, despite this movie made in short span. Yes, few passionate teams can make classics in 73 days. This movie will be in the Tollywood’s timeline forever and it deserves that respect

Savvy’s Punch:

Savvy Certified Movie. Watch it with your friends and families.

Savvy’s Hearts:

heartheartheartheartheart– Entire cast and the crew

Review written by Bharathi-putrika: Savvy (భారతీ పుత్రిక సావి)

 
Leave a comment

Posted by on January 15, 2017 in Movie Reviews, Telugu

 

Dhruva

The Movie: Dhruva

Dhruva_Telugu_film_poster.jpg

Caption:  Solid enemy to a perfect villain

Savvy’s Rating: 3.50 / 5 (because of solid story)

Zephyr: Story, Screenplay, and Actors 

Brush off: N/A

Savvy’s Rede:

Humans seek thrill. Some by killing people and other by killing emotions. There is another set of people who seek thrill by inviting problems into their life. When the going gets tough, the tough get going. Like special people, we get a rendezvous with special stories too. Forget about acting, where audience fall in love with the talents of the writer.

Dhruva, remake of Tamil hit flick “Thani Oruvan”, should be appreciated for the creative story in the recent times. The writer mentions about how Hero picks his target over routine reverse pick. A solid foundation in the characters, a gripping narration of the story and perfect ending are the assets of the story.

Story in a nutshell (spoiler alert):

Dhruva is an intelligent Police Officer who always want to reach to the roots of evil system to destroy it forever. An eccentric mind who always sees something extra than the normal ones in any situation. Dhruva with his friends bursts a girl trafficking gang when they are still undergoing Police Training. After taking the charge as Police Officer, he comes across a road side murder which looks as a mere chain snatching crime initially. Dhruva works in the background the details of the case and finds that Sidharth Abhimanyu is the main villain who’s doing many illegal activities in the guise of a scientist. He is also related to the trafficking case.

Dhruva wants to counter back Sidharth Abhimanyu in 8 possible ways so that his underworld is collapsed for good. Dhruva’s thought process in identifying right enemy to deal with and Sidharth’s fascination for Dhruva and his efforts to beat Dhruva’s moves is something to watch on screen. It’s like two giants head-butting and only one will emerge as a winner. It appeared like film crew has taken extra care not to have flavors of a remake and yet deliver a hit. And they achieved the goal. 

Arvind Swamy is very appealing and impressed with his acting, charm and the smile. Surprisingly, Charan has shown improved performance in this movie. His dedication is shown explicitly. He tried more to prove himself and reassure Tollywood that he’s here to stay to give sensible movies in future.

What worked well:

 1. Story is the hero of the movie
 2. If not Arvind Swamy, Jagapathi Babu would have been the perfect match. Wonder what makes Tollywood to import actors, when we have our own talent. Hero’s friends were given meaty roles. Navdeep as one of the friends has given a good show. Posani outdid his character
 3. Dialogues are good at times. Like “our capacity is known by the enemy we pick”, “what would you do alone by killing all of your people” etc.  
 4. Songs are good and hummable


Savvy’s Punch:

You can comfortably watch once. Paisa Wasool.

Savvy’s Hearts:

hearthearthearthalfheart– Story and the Team

 

 
Leave a comment

Posted by on January 8, 2017 in Movie Reviews, Telugu

 

Godhi Banna Sadharana Mykattu

Disclaimer: You may miss your parents and there will be sudden urge to call them or spend time with them

The Movie: Godhi Banna Sadharana Mykattu (Wheatish complexion and Average build)

GBSM.jpg

Caption:  Life with capital L for Love, Lost, Lessons and Live!

Savvy’s Rating: 4 / 5

Zephyr: Story and Screenplay

Brush off: N/A

Savvy’s Rede:

Humans run on gratitude. Pay it forward and Pay it back are some of the avenues to release the emotional baggage. Bondages, emotions and feelings are part of a family. Society taught us family first and parents are next to God.

Without parents we are nothing. The responsibility and respect is shown more to parent by giving them elevated place in our lives. However, this is again relative. Depending upon the monetary and social status, or gentlemanship or family environment, not all parents get to enjoy all perks or divine halo treatment.

One thing for sure, every person is deserved to be treated with respect.

“Godhi Banna” brings to light the fast paced work culture, disease stricken parent, responsibility shunning, reduced empathy, missing family time and increased focus on personal time (selfishness). When surroundings (society) are thriving on similar traits, it is very tough to figure out if one is doing anything wrong. Nobody is at fault.

Do we learn the value of people or things only when we lose them? Possibly!

Story in a nutshell (spoiler alert):

Venkob Rao is suffering from Alzheimer’s disease. His son Rakshit is a busy professional. Since his disease, things are not same in the lives of Venkob Rao and Rakshit (Hero). Rakshit’s work schedule is very hectic and unable to take care of his father, he joins him in a rehabilitation center.

Venkob Rao is getting older and is doing silly things due to memory loss. Rakshit gets embarrassed by his father and almost talks with zero patience. He gets frustrated by his father all the times. Rakshit spends no time in understanding his father’s condition. On top, Rakshit believes that it is the responsibility of the Rehabilitation center to take of his father. Rakshit almost transfers his responsibilities – as a son – onto a Center and feels that Center has to take of his father well because he is paying them well. Rakshit strongly believes that he MUST attend his work calls as the work is helping him to earn money to treat his father. Initial scenes between the father and son where Rakshit is totally given up on his father and feel him as burden is heart wrenching.

One day Rakshit takes his father for a quick outing. Due to an emergency work call, he drops his father outside of the Rehabilitation center and rushes off to work. Venkob Rao disappears from the entrance of the gate and meets a goon (Ranga) and his friend. The journey with the goons is very fascinating. Venkob Rao thinks Ranga as his son Rakshit and starts giving life lessons and words of wisdom. The goon doesn’t know about Venkob Rao’s disease. Initially, even Ranga wants to get rid of Venkob Rao, however, the latter keeps coming back to him. Scenes between Ranga and Venkob Rao makes you teary eyed.

When Rakshit learns about his father missing, he feels guilty. He along with doctor Sahan starts searching for his father. During this search process, Rakshit recollects all the good times he had with his father, his childhood, golden memories with his parents, and what he is missing in life currently. He hates himself for becoming a robot and not spending time with his family (dad).

The goon, who’s with Venkob Rao, rewinds his life and how he got into wrong path. He changes his mind and wants to lead a normal life.

Father missing. Rakshit learns what he has been missing in life. Ranga learns what he missed in life. Will Rakshit ever meet his father? Will Ranga goes back to normal life? Will Venkob Rao ever get to meet Rakshit? Is there any love blooming between Ranga and the doctor? Watch it on screen.

What worked well:

 1. Story – a gripping story to remind people of their values and priorities
 2. Anant Nag as Venkob Rao gave an award winning performance. Some scenes like eating food with no knowledge of what’s happening around, no reaction when people are losing their temper, hugging Rakshit as if nothing happened makes you laud his performance
 3. Vashista as Ranga is a promising actor. There’s a light at the end of the tunnel for this guy
 4. All supporting characters are set well to make this movie a hit


Savvy’s Punch:

You will be impressed. 

Savvy Certified. Watch it.

Savvy’s Hearts:

heartheartheartheartheart– Story, Venkob Rao

heartheartheartheart– Casting 

 

 
Leave a comment

Posted by on January 8, 2017 in Kannada, Movie Reviews

 

Manyam Puli

The Movie: Manyam Puli (Hero of the village)

Mohanlals-Manyampuli-In-December.jpg

Caption:  Natural with wild fragrance

Savvy’s Rating: 3.25 / 5

Zephyr: Story, Screenplay, and Jagapathi Babu

Brush off:

 1. Kamalini Mukherjee had laughed less. Her naggy wife character had made her to make faces all the times
 2. Namitha’s character was abrupt

Savvy’s Rede:

God made everyone for a purpose. At the same time, he put a “max limit” for each species and sent them to the world to survive with basic instincts. For humans, there are no terms and conditions. They possess instincts of all species in them. They can be as wild as Tigers and as simple as cows. The trait that differentiates a man from an animal is the Heart. The compassion that evokes to help peers in distress.

Manyam Puli is as straight-forward movie as the famous fable “a king had 7 sons”. However, the gripping screenplay on showing a predictable story line for 2 hours is worth watching. The movie talks about misunderstandings, compassion, family, love, cruelty, wilderness, adventure, heroism and in the end good winning over evil.

I sometimes wonder, how people live and die in one place. The only thought that’s keeping them stick to the place is the attachment. This movie brings out those subtle emotions well. For example, hero expressing to go back to the forest even though he’s doing well in the new place.

Story in a nutshell (spoiler alert):

Manyam Puli – a Malayalam dubbed movie with the name PuliMurugan – is about a child (Murugan) who lost his mom at the birth of his brother and dad to a Tiger. The village where he lives is frequently attacked by Tigers resulting in many people losing their lives. In his teenage itself, he kills the tiger that had killed his father. He becomes Hero of the village technically the savior.

Murugan’s world has his wife and daughter, his brother and 2 of his best friends. He loves to help villagers by killing the tiger although his wife doesn’t support him. When Murugan agrees to kill a tiger then there’s no look back. Fights between a tiger and a man is shot very well.

Story gets interesting, when Daddy Girija (Jagapathi Babu) is introduced. His team comes to Murugan’s village with a pretense to develop a Cancer medicine using the weed (Marijuana). Murugan’s brother is promised a big job if he helps to get the weed from the forest. Murugan agrees to help them as he knows the forest well. In the meantime, Murugan has to leave the village with his family as the Forest Police Department wants to arrest him for killing endangered species (tigers). Murugan goes to the city and works for Daddy Girija.

While working for Daddy Girija,  Murugan understands that the weed (Marijuana) from the forest is not for a good cause. During a fight to save his brother, Daddy Girija’s son gets killed by one of his henchmen. However, Daddy Girija believes that Murugan had killed his son and he is after Murugan to take the revenge.

The climax gets more exciting. Murugan comes back to his village and accepts to kill another tiger that’s bothering the village men. Daddy Girija is in the village to kill Murugan and he hurts Murugan’s close friends to make the things worse. Now, Murugan has two species to handle, one in the form of a human and another in animal.

Was Murugan able to kill the tiger and the villain? What happens to Daddy Girija in the end? Is worth watching on screen.

What worked well:

 1. Engaging screenplay with shots around tiger killing, daddy Girija’s scenes, and introduction and climax of the movie
 2. Jagapathi Babu stole hearts with his looks and the screen presence
 3. Forest life was shown beautifully

Savvy’s Punch:

You can comfortably watch once.

Savvy’s Hearts:

hearthearthearthalfheart – – Entire team of the movie

 
Leave a comment

Posted by on January 8, 2017 in Dubbing, Malayalam, Telugu

 

Riddles – Nursery Poem

1)

I say what you say
I speak what you speak
I stop when you stop
I am not a mirror, who am I?

A PEN

2)

I take you to the forest
I take you to space
I bring moon to you
Right where you sit, who am I?

A BOOK

3)

I can feel but can’t touch
I can touch but can’t feel
Morning puts you behind
Evening you are ahead
Although you are with me
We never talk to each other

SHADOW

~ Savvy

 

 
Leave a comment

Posted by on January 6, 2017 in Nursery Poems

 

Little Lamb Cena – Nursery Poem

Little Lamb Cena
Cute and quirky Cena

Running in the Home
Her owner said, “Dare you run!!”

Running in the grass
Grasshopper said, “Dare you run!!”

Running in the backyard
Earthworm said, “Dare you run!!”

Running in the park
Kids hollered, “Dare you run!!”

Running in the farmland
Farmer said, “Dare you run!!”

Disappointed Cena
Ran to the forest

Running, and jumping in joy
Suddenly a fox appeared with a ploy
Cena said to itself, “better I run!”

Little Lamb Cena
Back to the Meadow
Chasing a butterfly

Little Lamb Cena
Cute and quirky Cena!

~ Savvy

 
Leave a comment

Posted by on January 6, 2017 in Nursery Poems